Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 204 / 27.09.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 17 от заседание
на ОбС, проведено на 27.09.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 204

ОТНОСНО: Включване на имоти - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2012 година, по реда на Закона за общинската собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение № 42/26.01.2012 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2012 година, по реда на Закона за общинската собственост, следните имоти:

● Имот № 002002 по Картата на възстановената собственост (КВС), находящ се в землището на гр.Лясковец, община Лясковец, местност „Лясковско”, с начин на трайно ползване (НТП) „нива”, с площ 1.628 дка, ІІІ категория, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 838/15.08.2011 г.;

● Имот № 108030 по Картата на възстановената собственост (КВС), находящ се в землището на с.Козаревец, община Лясковец, местност „Бухлев яз”, с начин на трайно ползване (НТП) „нива”, с площ 1.895 дка, ІІІ категория, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 921/29.08.2012 г. и имот № 108028 по Картата на възстановената собственост (КВС), находящ се в землището на с.Козаревец, община Лясковец, местност „Бухлев яз”, с начин на трайно ползване (НТП) „нива”, с площ 0.200 дка, ІІІ категория, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 922/29.08.2012 г.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по подготовка на разпореждането с имотите, описани в точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/