Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 209 / 27.09.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 17 от заседание
на ОбС, проведено на 27.09.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 209

ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 192/11.09.2012 г. на Общински съвет - Лясковец, относно утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2012/2013 година.

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.6 и т.23, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.11, ал.1, т.2, ал.2, ал.3 и ал.4 на Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, издадена от Министерството на образованието, науката и младежта, въз основа на представените проектомрежи от директорите на училищата и детските градини, и от справка за необходимите средства за дофинансиране на училищата със слети и маломерни паралелки от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Допълва свое Решение № 192/11.09.2012 г., като в раздел І се добавя нова точка 3 със следното съдържание:

„3. СОУ „Максим Райкович” гр.Лясковец:

- ХІ б клас – 1 паралелка – 16 ученика.

Средствата за дофинансиране на ХІ б клас на СОУ „Максим Райкович” гр.Лясковец, по искане на ръководството на училището, ще се осигурят от делегирания бюджет на училището”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/