Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 213 / 25.10.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 18 от заседание
на ОбС, проведено на 25.10.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 213

ОТНОСНО: Поемане на общински дълг - кредит от Фонд за органите на местно самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД за осигуряване на задължителен собствен финансов принос за изпълнение на проект: „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир”, гр.Лясковец”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.1-09/2010/015 по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.12, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 43 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., и чл.13 и чл.14 от Закона за общинския дълг, както и в изпълнение на чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг и чл.44, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 11 гласа “за”, “против” няма и 6 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Община Лясковец да сключи договор за кредит с Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел осигуряване на задължително собствено финансово участие за изпълнение на проект: „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир”, гр.Лясковец”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.1-09/2010/015 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013”; Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”; Операция 1.1: „Социална инфраструктура” - Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-09/2010: „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в градските агломерации” при следните основни параметри:
• Максимален размер на дълга – до 214 000 лева (двеста и четиринадесет хиляди лева).

• Валута на дълга – лева.

• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем.

• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 25 септември 2016 г., на равни месечни вноски, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

- Източници за погасяване на главницата – чрез собствени приходи на Община Лясковец.

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %.

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка.

• Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху собствените приходи на Община Лясковец по член 6 от Закона за общинския дълг;

2. Възлага и делегира права на кмета на Община Лясковец да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „УниКредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/