Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 214 / 25.10.2012

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 18 от заседание
на ОбС, проведено на 25.10.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 214

ОТНОСНО: Утвърждаване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост за 2013 година и определяне начина на ползването й.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.3, чл.7, ал.4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Утвърждава Годишен план за ползване на дървесина от горските територии - общинска собственост за 2013 година, както следва:

№ по ред кметство № имот по КВС подотдел по горско стопански план площ на подотдела (ха) вид гора запас м3(ха) общ запас м3(ха) предвидено ползване по ГСП (куб. м) забележка
1 Джулюница 414 240 - к 2 нис. 65 140 140  
1 Джулюница 217 241 - у 1.4 нис. 78 120 120  
1 Джулюница 263081 237 - е 9.1 изд. 165 1650 660  
2 Лясковец 360; 417 244 - р1 1.4 нис. 67 100 100  
3 Мерданя 299 262 - и 5.5 нис. 47 270 290  
Всичко: 1310  

2. Ползването на дървесина в утвърдения в точка 1 Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост за 2013 година, да се осъществи чрез продажба на стояща дървесина на корен.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да организира и проведе процедури за ползване на дървесината от горски територии - общинска собственост чрез провеждане на търг с явно наддаване в съответствие с Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/