Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 217 / 25.10.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 18 от заседание
на ОбС, проведено на 25.10.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 217

ОТНОСНО: Замяна на недвижим имот № 167044 с начин на трайно ползване - лозе, трета категория, с площ 1.500 дка в местност „Кръста” в землището на гр.Лясковец - частна собственост, с недвижим имот № 331002 с начин на трайно ползване - друга селищна територия, с площ 1.526 дка, местност „Гладнира” в землището на гр.Лясковец - частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.34, ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.36 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с предложение с изх.№ РД-05-65/13.02.2012 г. от Общинска служба по земеделие - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да се замени имот № 167044 с начин на трайно ползване - лозе, с площ 1.500 дка, в местността „Кръста” по Картата на възстановената собственост на гр.Лясковец - собственост на наследниците на Марин Цанев Джежев, съгласно Решение № 2402Р от 21.03.1994 г. на Поземлена комисия - гр.Лясковец, с пазарна оценка 900.00 лева (деветстотин лева), с имот - частна общинска собственост, представляващ имот № 331002 с начин на трайно ползване - друга селищна територия, с площ 1.526 дка, в местност „Гладнира” по Картата на възстановената собственост на гр.Лясковец, с пазарна оценка 992.00 лева (деветстотин деветдесет и два лева).

2. За уравняване на пазарните стойности на двата имота, наследниците на Марин Цанев Джежев да заплатят на Община Лясковец сумата от 92.00 лева (деветдесет и два лева).

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия за извършване на замяната по точка 1 и сключването на договор за замяна на недвижимите имоти с наследниците на Марин Цанев Джежев.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/