Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 223 / 25.10.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 18 от заседание
на ОбС, проведено на 25.10.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 223

ОТНОСНО: Допълване списъка на пътуващите служители в общинска администрация на Община Лясковец за 2012 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.67 от ПМС № 367 от 29.12.2011 г. за изпълнението на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 година.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 5 “против” и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Допълва списъка на пътуващите служители от общинска администрация на Община Лясковец за 2012 година, както следва:

№ 24. инж. Милко Стефанов Минев - директор на Дирекция „ТУОСЕИ” - от гр.Велико Търново до гр.Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/