Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 226 / 29.11.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 19 от заседание
на ОбС, проведено на 29.11.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 226

ОТНОСНО: Актуализация на Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Лясковец за периода 2008 - 2011 година.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.40, ал.1 и §4 от Закона за защита на животните.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, 1 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Лясковец за периода 2012 - 2015 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/