Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 227 / 29.11.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 19 от заседание
на ОбС, проведено на 29.11.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 227

ОТНОСНО: Приемане вътрешно-компенсирани промени в разчета за капиталови разходи по бюджета на Община Лясковец за 2012 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и ал.5, и чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 година, в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.11 от Закона за общинските бюджети и Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението, приключването и отчитането на общинския бюджет и поемането на общински дълг, приета от Общински съвет - Лясковец, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 7 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Приема вътрешно - компенсирани промени в разчета за капиталови разходи, както следва:

А. С целева субсидия за капиталови разходи – в сила от 30.11.2012 година.

било става
1. Функция I - Общи държавни служби
Дейност 122 - Общинска администрация

§ 5100 - Основен ремонт на ДМА
Кметство с.Добри дял - ремонт фоайе и кабинет 6 000 4 748

§ 5200 - Придобиване на ДМА
Кметство с.Козаревец – инженеринг - проектиране
и изграждане локално парно 7 000 12 000

2. Функция III - Образование
Дейност 311 - Целодневни детски градини
§ 5100 - Основен ремонт на ДМА

ЦДГ „Пчелица” гр.Лясковец - основен ремонт външни
настилки 9 500 7 861
ЦДГ „Славейче” гр.Лясковец - саниране външна стена 5 000 0
ЦДГ с.Добри дял - основен ремонт покрив 4 200 3 304

3. Функция IV - Здравеопазване
Дейност 431 - Детски ясли, детски кухни и яслени групи
в ОДЗ
§ 5200 - Придобиване на ДМА

ДЯ Лясковец - закупуване готварска печка 3 000 4 079
ДЯ Лясковец - закупуване стерилизатор 2 400 0
ДЯ Лясковец - закупуване пералня 1 000 1 339

4. Функция V - Социално осигуряване, подпомагане и грижи
§ 5200 - Придобиване на ДМА

Дейност 524 - Домашен социален патронаж, трапезарии и
други социални грижи
Закупуване на компютърни конфигурации - два броя 1 800 1 709

Дейност 550 - Центрове за социална рехабилитация и
интеграция
Закупуване на компютърна конфигурация 900 990

5. Функция VIII - Икономически дейности и услуги
§ 5300 - Придобиване на НДА
Дейност 898 - Други дейности по икономиката
Изготвяне на проекти 0 4 770
Всичко: 40 800 40 800

Б. С целеви трансфер
1. Функция II - Отбрана и сигурност
Дейност 285 - Ликвидиране на последиците от стихийни
бедствия и производствени аварии
Църква „Св.Димитър” с.Мерданя 0 33 901
Всичко: 0 33 901

В. Със собствени средства
1. Функция I - Общи държавни служби
Дейност 122 - Общинска администрация
§ 5100 Основен ремонт на ДМА
Кметство с.Козаревец - саниране сграда кметство 20 000 0

2. Функция VI - Жилищно строителство, БКС и опазване
на околната среда
Дейност 606 - Изграждане, ремонт и поддържане на
уличната мрежа
§ 5100 - Основен ремонт на ДМА
село Козаревец - улица „Д-р Камбуров" -
изграждане отводнителна решетка 3 500 1 595

3. Функция VII - Почивно дело, култура и религиозни дейности
Дейност 738 - Читалища
§ 5100 - Основен ремонт на ДМА
Читалище”Земеделец 1899” с.Козаревец 0 21 905

4. Функция VIII - Икономически дейности и услуги
§ 5300 - Придобиване на НДА
Дейност 898 - Други дейности по икономиката
Изготвяне на проекти 64 000 0
Погасяване на кредит към фонд ФЛАГ 0 64 000
Всичко: 87 500 87 500


ІІ. Утвърждава Инвестиционната програма в изпълнение на чл.12 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2012 г. - разходи за Капитални вложения за 2012 г. - 6 092 468 лева, от тях 129 400 лева целева субсидия от МФ, целева субсидия и трансфер - преходен остатък от 2009 г. в размер на 168 625 лева за рехабилитация на ул. „Васил Левски” в гр.Лясковец и 186 лева от основен ремонт на общинските пътища от 2011 г., целеви трансфер за основен ремонт на църквата „Св.св. Константин и Елена” с.Драгижево - 75 728 лева и църквата „Св. Димитър” с.Мерданя - 33 901 лева, постъпления от продажба на нефинансови активи по § 40-00 - 286 000 лева, от специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи - 304 024 лева и за проекти от Националния фонд - 5 094 604 лева, съгласно Приложение № 4 и Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 - постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл.14, ал.2 от ЗДБРБ за 2012 г. - Приложение № 10.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/