Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 232 / 29.11.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 19 от заседание
на ОбС, проведено на 29.11.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 232

ОТНОСНО: Провеждане на публично оповестен конкурс на един етап за приватизация на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общинско търговско дружество.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2, т.6, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.5, ал.3, чл.12, ал.2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители и чл.5, чл.7, чл.10, ал.2 от Наредбата за търговете и конкурсите, в изпълнение на Решение № 205/27.09.2012 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, 1 “против” и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема анализ на правното състояние и приватизационна оценка на 2 броя общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общинско търговско дружество, както следва:

1.1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV - за производствено-складови дейности, в кв. 135 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр.Лясковец, с площ 3210 кв.м, заедно с построените в него гаражи със застроена площ 240 кв.м, пристройка със застроена площ 20 кв.м, сграда с площ 12 кв.м, описан в Акт за частна общинска собственост № 917/22.06.2012г.;

1.2. Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ - за производствено-складови дейности, в кв. 135 по Подробен устройствен план – План за регулация на гр.Лясковец, с площ 3201 кв.м, заедно с построената в него едноетажна масивна сграда - работилница със застроена площ 564 кв.м, описан в Акт за частна общинска собственост № 916/22.06.2012 г.

2. Приватизацията на обектите по точка 1 да се извърши чрез публично оповестен конкурс на един етап.

3. Определя минимална конкурсна цена на обектите по точка 1, както следва:
3.1. За обекта по точка 1.1. – 107 190.00 лева;
3.2. За обекта по точка 1.2. – 148 150.00 лева.

4. Определя депозит за участие в конкурса за приватизация на обектите, както следва:
4.1. За обекта по точка 1.1. – 10 719.00 лева;
4.2. За обекта по точка 1.2. – 14 815.00 лева.

5. Депозитът за обектите да се внася по банкова сметка на Община Лясковец: BG11IORT80433300180001, BIC IORTBGSF, ТБ “Инвестбанк” АД, клон Велико Търново, в срок до 24.01.2013 г. включително.

6. Утвърждава конкурсната документация и информационния меморандум като част от нея, за всеки от обектите по точка 1.

7. Конкурсната документация да се закупува в Информационния център в сградата на Община Лясковец, след заплащане на такса от 100.00 лева за всеки от обектите, в срок до 17:00 часа на 11.01.2013 г.

8. При закупуване на конкурсна документация следва да бъдат представени следните документи: копие от документ за самоличност и копие от документ за актуално правно състояние на кандидата - юридическо лице, както и нотариално заверено пълномощно при упълномощаване.

9. Лицата, закупили конкурсна документация могат да отправят до конкурсната комисия искания в писмена форма, за разяснения по процедурата за провеждане на конкурса, в срок до 17:00 часа на 17.01.2013 г.

10. Лицата, закупили конкурсна документация и получили сертификат за регистрация имат право да подадат оферта за участие в конкурса за всеки от обектите по точка 1. Съдържанието на офертата трябва да отговаря на изискванията, поставени в Правилата за провеждане на конкурса, които са неразделна част от конкурсната документация. Определя краен срок за внасяне на оферта, за всеки от обектите по точка 1 – 17:00 часа на 24.01.2013 г., в Информационния център в сградата на Община Лясковец, гр.Лясковец, пл.“Възраждане” № 1.

11. Възлага на кмета на Община Лясковец правомощия за провеждане на приватизационната процедура съгласно Наредбата за търговете и конкурсите, както и да сключи приватизационен договор със спечелилия конкурса кандидат за всеки от обектите по точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/