Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 234 / 29.11.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 19 от заседание
на ОбС, проведено на 29.11.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 234

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и чл.30, ал.3, ал.4, чл.43, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка със заявление вх. № М-980/31.08.2012 г. от Стефан Михайлов Пъпешков.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се прекрати съсобствеността между Община Лясковец от една страна и от друга страна Стефан Михайлов Пъпешков, от с.Козаревец, община Лясковец, област Велико Търново, чрез продажбата на 60/2955 идеални части, представляващи част от урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV - 327, 324, в кв. 68 по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация на с.Козаревец, целият с площ 2955 кв.м, които са общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 924/29.10.2012 г.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия по прекратяване на съсобствеността върху недвижимия имот по точка 1 по реда на Наредбата за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/