Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 244 / 27.12.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 20 от заседание
на ОбС, проведено на 27.12.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 244

ОТНОСНО: Предоставяне на средства за подпомагане дейността на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.6, ал.2 и чл.34, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Одобрява за 2012 година, еднократен разход на общински съветник, в размер на 210 лева, за представително облекло.

2. Задължава кмета на Община Лясковец да организира изплащането и отчитането на средствата. Същите да бъдат отразени в разходната част на бюджета по функции, дейности, параграфи и подпараграфи съгласно ЕБК.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/