Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 408 / 30.01.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 36 от заседание
на ОбС, проведено на 30.01.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 408

ОТНОСНО: Приемане Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2014 година.

На основание чл.21, ал.1, т.12, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 1 “против” и 6 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2014 година, съгласно Приложение № 1.

2. Програмата по точка 1 може да бъде актуализирана с решение на Общински съвет - Лясковец.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец извършването на последващите, съгласно закона действия.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/