Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 412 / 30.01.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 36 от заседание
на ОбС, проведено на 30.01.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 412

ОТНОСНО: Определяне и утвърждаване на парична награда на кмета на Общината и кметовете на населените места в Община Лясковец през 2014 година.

На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.246, ал.2 от Изборния кодекс за избор на кмет на Община Лясковец и кметове на населените места в общината, и чл.4, ал.5 от ПМС № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Определя икономията от средствата за заплати през 2013 година да се използва за изплащане на парична награда на кмета на Общината и кметовете на населените места в общината през месец януари 2014 година, както следва:

1. д-р Ивелина Хараламбиева Гецова - кмет на Община Лясковец - 250 лева.

2. Тодор Димитров Тодоров - кмет на Кметство Джулюница - 150 лева.

3. Парашкев Стоянов Парашкевов - кмет на Кметство Козаревец - 150 лева.

4. Виолета Енчева Райкова - кмет на Кметство Добри дял - 150 лева.

5. Цоньо Минчев Трънков - кмет на Кметство Драгижево - 150 лева.

6. Марин Иванов Люцканов - кмет на Кметство Мерданя - 150 лева.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/