Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 417 / 12.02.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 37 от заседание
на ОбС, проведено на 12.02.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 417

ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2014 година.

На основание основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, в изпълнение на чл.54, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), чл.11 от Закона за общинския дълг (ЗОД), във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. и ПМС № 3/15.01.2014 г. за изпълнението на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., РМС № 249 от 2013 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2014 г., ПМС № 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 7 “против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема бюджета на Община Лясковец за 2014 година, съгласно бюджетната бланка по пълна бюджетна класификация, както следва:

1.1. По прихода в размер на 6 617 792 лева (съгласно Приложение № 1) в т. ч.:
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 692 389 лева, в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 3 146 177 лева.
1.1.1.2. § 88-03 (- 1 989) лева.
1.1.1.3. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 6 732 лева.
1.1.1.4. Възстановен трансфер (- 7 989) лева.
1.1.1.5. Преходен остатък от 2013 г. в размер на 549 458 лева, разпределен съгласно Приложение № 11.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 2 928 959 лева, в т.ч. :
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 799 000 лева.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 569 747 лева.
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 662 800 лева.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 217 700 лева, в т.ч.:
- за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА – 96 000 лева;
- за изграждане и основен ремонт на общински пътища – 121 700 лева.
1.1.2.5. 3а зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища - 29 800 лева.
1.1.2.6. Други в размер на (- 730 325) лева, в т.ч. заеми и погашения на главници:
- заеми от фонд ФЛАГ (- 295 723) лева;
- заеми от и за извънбюджетни сметки и фондове (- 245 847) лева съгласно чл.104, ал.1, т.5 от ЗПФ;
- отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (- 188 762) лева;
1.1.2.7. Приватизация - 150 000 лева.
1.1.2.8. Преходен остатък от 2013 г. в размер на 102 860 лева, разпределен съгласно Приложение № 11.
1.1.2.9. Трансфер от закрити ИБСФ - 127 377 лева.
1.1.2.10. Остатък към 31.12. 2014 г. в размер на (- 3 556) лева.

1.2. По разходите в размер на 6 617 792 лева, разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2, в т.ч.:
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 3 848 502 лева, от тях:
1.2.1.1. От държавни трансфери – 3 692 389 лева;
1.2.1.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствени приходи в размер на 156 113 лева;
1.2.2. За местни дейности в размер на 2 769 290 лева.

1.3. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл.52 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2014 г.:
За капиталови разходи са планирани 760 268 лева, от тях:
– 206 815 лева целева субсидия – без 5% резерв;
– 35 427 лева остатък от целева субсидия;
– 14 472 лева остатък от 2013 г. от основен ремонт на общинските пътища;
– 216 980 лева за ремонт на водостоци в с. Добри дял;
– 250 000 лева постъпления от продажба на нефинансови активи по § 40-00;
– 36 574 лева остатък от собствени средства от 2013 г.
съгласно Приложение № 4 и Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси - Приложение № 9.

1.4. Приема за плащане на лихви за ползвани заеми от фонд ФЛАГ в размер на 23 550 лева.

1.5. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва:
1.5.1. Членски внос в неправителствени организации – 5 000 лева.
1.5.2. Други помощи, след решение на Общински съвет – 6 200 лева, в т.ч.:
- за еднократна помощ в размер на 500 лева;
- за еднократна помощ в размер на 50 лева при раждане на дете с родител, живеещ на територията на Община Лясковец, неразплатени от 2013 г. в размер на 5 700 лева.
1.5.3. Утвърждава разчета за субсидии за читалищата съгласно чл.23, ал.1 от Закона за народните читалища в размер на 140 800 лева и за дофинансиране по чл.22, ал.2 от Закона за народните читалища, съгласно програмите за читалищната дейност за 12 950 лева, както следва и неразплатени от 2013 г. – Приложение №7 .
субсидия дофинансиране вкл. от 2013 г.
гр.Лясковец - 89 600 лева (за 14 субсидирани бройки) 5 150 лева 650 лева
с.Джулюница - 16 000 лева (за 2,5 субсидирани бройки) 2 200 лева 400 лева
с.Козаревец - 16 000 лева (за 2,5 субсидирани бройки) 1 500 лева 200 лева
с.Добри дял - 6 400 лева (за 1 субсидирана бройка) 1 300 лева
с.Драгижево - 6 400 лева (за 1 субсидирана бройка) 1 500 лева
с.Мерданя - 6 400 лева (за 1 субсидирана бройка) 1 300 лева

1.5.4. Субсидия за подпомагане на спортни клубове, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел, съгласно чл.59, ал.2 от Закона за физическо възпитание и спорт (ЗФВС) за 1 400 лева, както следва:
- ФК „Левски” гр. Лясковец – 200 лева;
- ФК с.Джулюница – 200 лева;
- ФК с.Козаревец – 200 лева;
- ФК с.Мерданя – 200 лева;
- ФК с.Добри дял – 200 лева;
- ХК „Владислав- 2009”с. Джулюница – 200 лева;
- Волейболен клуб гр.Лясковец – 200 лева;
Упълномощава Кмета на Община Лясковец да договори условията за ползване и отчитане на средствата.

1.5.5. За застраховка на:
- сгради - публична и частна общинска собственост - 2 600 лева;
- IV-то класен път Честово - с.Козаревец – 410 лева.
1.5.6. Дофинансиране на училищата за поевтиняване на обяда на учениците по 0,30 лева на ден - средства в размер на 15 305 лева.

1.6. Приема следните лимити за разходи:
1.6.1. На основание чл.51, ал.2 от ПМС № 3/15.01.2014 г. определя средства за СБКО на персонала в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения.
1.6.2. На основание чл.49, т.3 от ПМС № 3/15.01.2014 г. определя представителни разходи за 2014 г.:
- на Кмета на Община Лясковец – в размер на 3 600 лева;
- на кметовете на кметства – в размер на 240 лева на всеки и
- на Председателя на Общински съвет Лясковец – в размер на 480 лева.

1.7. На основание чл.50, ал.2 от ПМС № 3/15.01.2014 г. утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи съгласно Приложение № 6.
1.7.1. Упълномощава Кмета на Община Лясковец да извършва разходи за заплащане на пътни разходи на другия персонал в размер на 85 % по автомобилния транспорт за автобус от местоживеенето до местоработата в друго населено място и обратно.

2. Определя, съгласно чл.11 от Закона за общинския дълг, както следва:
2.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2014 г. - 0 лева;
2.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2014 г. - 408 614 лева.

3. Утвърждава численост на работещите в общинска администрация и средства за работна заплата за делегираната от държавата дейност, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, средства за работна заплата в местни дейности, считано от 01.01.2014 г., в изпълнение на ПМС 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности - съгласно Приложение № 5.

4. На основание чл.94, ал.3, т.8 от ЗПФ, одобрява индикативен годишен разчет за сметките и средствата от Европейския съюз за 2014 г. съгласно Приложение № 8.

5. На основание чл.11, ал.10 от ЗПФ, определя второстепенните разпоредители с бюджети - съгласно Приложение № 10.

6. Определя просрочените задължения от минали години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2014 г. в размер на 250 000 лева и просрочените вземания, които да бъдат събрани през 2014 г. от местни данъци и такси в размер на 50 000 лева – съгласно план-график - Приложение № 12.

7. Утвърждава за Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” приходи в размер на 107 000 лева, разходи – 107 000 лева и 13 броя численост на персонала.

8. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 5 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

9. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 30 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

10. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2014 г. - 2016 г. - Приложение № 3.

11. Оправомощава Кмета на общината да извършва компенсирани промени:
11.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
11.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
11.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.
11.4. Временно свободните средства по бюджета на общината може да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и за други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

12. Възлага на Кмета на общината:
12.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
12.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
12.3. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
12.4. Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
12.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.
12.6. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджети, съгласно Системите за финансово управление и контрол.
12.7. Съгласно чл.130, ал.1 от ЗПФ да ограничава или спира финансиране на второстепенните разпоредители с бюджети, бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина по разписаните права и отговорности.
12.8. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорство и съответствие с волята на дарителя/спонсора, както и реализираните собствени приходи по бюджетите на училищата, прилагащи системата на делегираните бюджети.

13. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
13.1. За всеки отделен случай Кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2014 година.
13.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.
13.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, Кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет.

14. Упълномощава кмета:
14.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
14.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.

15. Утвърждава разчетите на разходите, финансирани с държавни трансфери за местни дейности в размер на 95%, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

16. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 13.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/