Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 481 / 23.06.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 43 от заседание
на ОбС, проведено на 23.06.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 481

ОТНОСНО: Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, във връзка с празника на град Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Удостоява Стефка Обрешкова Чешмичкова с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/