Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 509 / 18.09.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 48 от заседание
на ОбС, проведено на 18.09.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 509

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия за поземлени имоти с №№ 063030 и 000235 по Картата за възстановена собственост в землището на с.Козаревец, община Лясковец, местност „До шосето”.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, във връзка с ал.5 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване, с обхват поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 063030 с площ от 341 м2 и начин на трайно ползване „нива” и поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 000235 с площ от 2320 м2 и начин на трайно ползване „друга селскостопанска територия”, по Картата за възстановена собственост на землището на с.Козаревец, община Лясковец, местността „До шосето”, с цел промяна предназначението на земеделската земя в съществуващите граници на поземлени имоти с №№ 063030 и 000235 и обединяването им с установяване на конкретно предназначение „за движение и транспорт” в зона от вида „предимно производствена”.

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване на поземлени имоти извън границите на урбанизираната територия, отразени със следните №№ - поземлен имот 063030 с начин на трайно ползване „нива” и поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 000235, начин на трайно ползване „друга селскостопанска територия” по Картата за възстановена собственост на землището на с. Козаревец, община Лясковец, местността „До шосето”.
На основание чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията настоящото решение не подлежи на оспорване.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/