Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 518 / 23.10.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 49 от заседание
на ОбС, проведено на 23.10.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 518

ОТНОСНО: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовката за есенно-зимния сезон на 2014 - 2015 година в Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представената информация за състоянието на пътната обстановка и подготовката за есенно-зимния сезон на 2014 - 2015 година в Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/