Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 541 / 29.12.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 52 от заседание
на ОбС, проведено на 29.12.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 541

ОТНОСНО: Приемане на допълнение и изменение на Решение № 417/12.02.2014 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане бюджета на Община Лясковец за 2014 година.

На основание чл.52 ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа „за”, 2 „против” и 6 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя точка 1.3. от Решение № 417/12.02.2014 г. на Общински съвет - Лясковец, по следния начин:
„1.3. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2014 г.:
За капиталови разходи са планирани 761 675 лева, от тях:
– 217 700 лева целева субсидия – 100 %;
– 35 427 лева остатък от целева субсидия;
– 14 472 лева остатък от 2013 г. от основен ремонт на общинските пътища;
– 216 980 лева за основен ремонт и реконструкция на водостоци на дере в с.Добри дял;
– 58 522 лева от Междуведомствената комисия за възстановяване при МС;
– 182 000 лева постъпления от продажба на нефинансови активи по § 40-00;
– 36 574 лева остатък от собствени средства от 2013 г.,
съгласно Приложение № 4 и Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси - Приложение № 9.

2. Изменя точка 1.4. от Решение № 417/12.02.2014 г. на Общински съвет - Лясковец, по следния начин:
„1.4. Приема за плащане на лихви за ползвани заеми от фонд ФЛАГ в размер на 27 525 лева”.

3. Изменя точка 1.5.6. от Решение № 417/12.02.2014 г. на Общински съвет - Лясковец, по следния начин:
„1.5.6. Дофинансиране на училищата за поевтиняване на обяда на учениците по 0,30 лева на ден - средства в размер на 32 389 лева”.

4. Изменя Приложение № 5 към точка 3 от Решение № 417/12.02.2014 г. на Общински съвет - Лясковец, съгласно приложението – Приложение № 5.

5. Изменя точка 6. от Решение № 417/12.02.2014 г. на Общински съвет - Лясковец, по следния начин:
„6. Определя просрочените задължения от минали години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2014 г. в размер на 373 289 лева съгласно план - график - Приложение № 12.”.

6. Изменя точка 15. от Решение № 417/12.02.2014 г. на Общински съвет - Лясковец, по следния начин:
„15. Утвърждава разчетите на разходите, финансирани с държавни трансфери за местни дейности в размер на 100% съгласно ЗДБРБ за 2014 г.”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/