Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 549 / 16.01.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 53 от заседание
на ОбС, проведено на 16.01.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 549

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България” - кампания 2015 г., мярка М01 „ Подобряване на обществената среда в населените места” с обект „Ремонт на покрив и фасади на многофункционална сграда за обществено ползване в село Козаревец - УПИ I“.

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.12 и т.23, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Общинския план за развитие на Община Лясковец през 2014-2020 г. и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Лясковец с проектно предложение за обект „Ремонт на покрив и фасади на многофункционална сграда за обществено ползване в село Козаревец - УПИ I”, по Мярка М01 на Проект „Красива България“ по обявена процедура за набиране на кандидати за 2015 година.

2. Дава съгласие за осигуряване на съфинансираща вноска от Община Лясковец в размер на минимум 52% от общата стойност на одобрения бюджет на проекта, но не повече от 20 800 лева.

3. Дава съгласие изпълнения обект по проект „Красива България” да се ползва по предназначение минимум 5 години след изпълнение на проекта и усвояване на средствата.

4. Възлага на Кмета на Община Лясковец да извърши всички необходими процедури по изготвяне на проектното предложение и кандидатстване по Проект „Красива България” за 2015 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/