Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 550 / 16.01.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 53 от заседание
на ОбС, проведено на 16.01.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 550

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България” - кампания 2015 г., мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” с обект „Ремонт на покрив и фасади на обществена сграда на Кметство село Мерданя“.

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.12 и т.23, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Общинския план за развитие на Община Лясковец през 2014-2020 г. и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Лясковец с проектно предложение за обект „Ремонт на покрив и фасади на обществена сграда на Кметство село Мерданя“, по Мярка М01 на Проект „Красива България“ по обявена процедура за набиране на кандидати за 2015 година.

2. Дава съгласие за осигуряване на съфинансираща вноска от Община Лясковец в размер на минимум 52% от общата стойност на одобрения бюджет на проекта, но не повече от 33 800 лева.

3. Дава съгласие изпълнения обект по проект „Красива България” да се ползва по предназначение минимум 5 години след изпълнение на проекта и усвояване на средствата.

4. Възлага на Кмета на Община Лясковец да извърши всички необходими процедури по изготвяне на проектното предложение и кандидатстване по Проект „Красива България” за 2015 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/