Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 552 / 29.01.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 54 от заседание
на ОбС, проведено на 29.01.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 552

ОТНОСНО: Приемане на изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл. 8, ал. 1, т.2 и т.3 от Закона за местните данъци и такси.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 8 гласа „за”, 3 „против” и 6 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложение с вх.№ 30/26.01.2015 г. от Петър Стоянов Зангов – общински съветник, за изменение на чл.21, ал.1, т.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/