Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 556 / 29.01.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 54 от заседание
на ОбС, проведено на 29.01.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 556

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на плана за продажби по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за общинската собственост през 2014 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - с 16 гласа „за”, 1 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представения отчет за изпълнение на плана за продажби по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за общинската собственост през 2014 година, съгласно Приложение № 1.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/