Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 564 / 17.02.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 55 от заседание
на ОбС, проведено на 17.02.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 564

ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2015 година.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, в изпълнение на чл.54, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.39 и чл.94, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), чл.11 от Закона за общинския дълг (ЗОД), във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. и ПМС № 8/16.01.2015 г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г., РМС № 633 от 08.09.2014 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г., ПМС № 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа „за”, 7 „против” и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема бюджета на Община Лясковец за 2015 година, съгласно бюджетната бланка по пълна бюджетна класификация, както следва:
1.1. По прихода в размер на 6 537 628 лева (съгласно Приложение № 1) в т. ч.:
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 671 286 лева, в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 3 227 241 лева;
1.1.1.2. § 88-03 (- 5 675 лева);
1.1.1.3. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 6 173 лева;
1.1.1.4. Възстановен трансфер (- 31 359 лева);
1.1.1.5. Преходен остатък от 2014 г. в размер на 474 906 лева, разпределен съгласно Приложение № 11.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 2 866 342 лева, в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 868 500 лева;
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 730 364 лева;
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 663 500 лева;
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 234 100 лева, в т.ч.:
- за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА – 106 300 лева;
- за изграждане и основен ремонт на общински пътища – 127 800 лева.
1.1.2.5. 3а зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 32 400 лева.
1.1.2.6. Други в размер на (- 936 998 лева).
1.1.2.7. Приватизация - 150 000 лева.
1.1.2.8. Преходен остатък от 2014 г. в размер на 146 824 лева, разпределен съгласно Приложение № 11.
1.1.2.9. Остатък към 31.12.2015 г. в размер на (- 22 348 лева).

1.2. По разходите в размер на 6 537 628 лева, разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2, в т.ч.:
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 3 866 541 лева, от тях:
1.2.1.1. От държавни трансфери – 3 671 286 лева;
1.2.1.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствени приходи в размер на 195 255 лева;
1.2.2. За местни дейности в размер на 2 671 087 лева.

1.3. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2015 г.:
За капиталови разходи са планирани 1 174 229 лева, от тях:
1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 656 140 лева за:
– 234 100 лева целева субсидия;
– 7 431 лева остатък от целева субсидия;
– 6 087 лева остатък от 2014 г. от основен ремонт на общинските пътища;
– 58 522 лева за авариен ремонт на подпорна стена при Домашен социален патронаж – 13 074 лева и възстановяване на подпорна стена – ограда за ОУ „П.Р.Славейков” - с. Джулюница – 45 448 лева;
– 350 000 лева постъпления от продажба на нефинансови активи по § 40-00;

1.3.2. За средства от Европейския съюз – 518 089 лева, съгласно Приложение № 4 и Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси - Приложение № 9.

1.4. Приема за плащане на лихви за ползвани заеми от фонд ФЛАГ в размер на 30 592 лева.
1.5. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва:
1.5.1. Членски внос в неправителствени организации – 4 894 лева;
1.5.2. Други помощи, след решение на Общински съвет – 4 000 лева;
1.5.3. Утвърждава разчета за субсидии за читалищата съгласно чл.23, ал.1 от Закона за народните читалища в размер на 152 680 лева и за дофинансиране по чл.22, ал.2 от Закона за народните читалища, съгласно програмите за читалищната дейност за 10 900 лева, както следва – Приложение № 8.
субсидия дофинансиране
гр. Лясковец - 97 160 лева (за 14 субсидирани бройки) 4 700 лева
с. Джулюница - 17 350 лева (за 2,5 субсидирани бройки) 1 400 лева
с. Козаревец - 17 350 лева (за 2,5 субсидирани бройки) 1 200 лева
с. Добри дял - 6 940 лева (за 1 субсидирана бройка) 1 200 лева
с. Драгижево - 6 940 лева (за 1 субсидирана бройка) 1 200 лева
с. Мерданя - 6 940 лева (за 1 субсидирана бройка) 1 200 лева

1.5.4. Субсидия за подпомагане на спортни клубове, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел, съгласно чл.59, ал.2 от Закона за физическо възпитание и спорт (ЗФВС) за 1 400 лева, както следва:
- ФК „Левски” - гр. Лясковец – 200 лева
- ФК Джулюница – 200 лева
- ФК Козаревец – 200 лева
- ФК Мерданя – 200 лева
- ФК Добри дял – 200 лева
- ХК „Владислав- 2009” – с. Джулюница – 200 лева
- Волейболен клуб - гр. Лясковец – 200 лева
Упълномощава Кмета на Община Лясковец да договори условията за ползване и отчитане на средствата.

1.5.5. За застраховка на:
- сгради - публична и частна общинска собственост – 4 000 лева.

1.5.6. Дофинансиране на училищата за поевтиняване на обяда на учениците по 0,30 лева на ден - средства в размер на 29 304 лева.

1.6. Приема следните лимити за разходи:
1.6.1. На основание чл.41, ал.1 от ПМС № 8/16.01.2015 г. определя средства за СБКО на персонала в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения.

1.6.2. На основание чл.39, т.3 от ПМС № 8/16.01.2015 г. определя представителни разходи за 2015 г.:
- на Кмета на Община Лясковец - в размер на 3 600 лева;
- на кметовете на кметства - в размер на 240 лева на всеки и
- на Председателя на Общински съвет - Лясковец - в размер на 480 лева.

1.7. На основание чл. 40, ал. 1 от ПМС № 8/16.01.2015 г. утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи съгласно Приложение № 6.
1.7.1. Упълномощава Кмета на Община Лясковец да извършва разходи за заплащане на пътни разходи на другия персонал в размер на 85 % по автомобилния транспорт за автобус от местоживеенето до местоработата в друго населено място и обратно.

2. Определя, съгласно чл. 11 от Закона за общинския дълг, както следва:
2.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2015 г. – 0 лева;
2.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2015 г. – 127 043 лева.

3. Утвърждава численост на работещите в общинска администрация и средства за работна заплата за делегираната от държавата дейност, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, средства за работна заплата в местни дейности, считано от 01.01.2015 г., в изпълнение на ПМС 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности - съгласно Приложение № 5.

4. На основание чл. 94, ал. 3, т. 8 от ЗПФ, одобрява индикативен годишен разчет за сметките и средствата от Европейския съюз за 2015 г., съгласно Приложение № 7.

5. На основание чл.11, ал.10 от ЗПФ, определя второстепенните разпоредители с бюджети - съгласно Приложение № 10.

6. Определя просрочените задължения от минали години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2015 г. размер на 250 000 лева и просрочените вземания, които да бъдат събрани през 2015 г. от местни данъци и такси в размер на 50 000 лева – съгласно план - график - Приложение № 12.

7. Утвърждава за Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” приходи в размер на 123 000 лева, разходи в размер на 123 000 лева и 13 броя численост на персонала.

8. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. по бюджета на общината в размер на 3 300 000 лева, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 5 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

9. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г. в размер на 2 200 000 лева, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 30 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

10. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2015 г. - 2017 г. - Приложение № 3.

11. Оправомощава Кмета на общината да извършва компенсирани промени:
11.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
11.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
11.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.
11.4. Временно свободните средства по бюджета на общината може да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и за други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

12. Възлага на Кмета на общината:
12.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
12.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
12.3. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
12.4. Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
12.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.
12.6. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджети, съгласно Системите за финансово управление и контрол.
12.7. Съгласно чл.130, ал.1 от ЗПФ да ограничава или спира финансиране на второстепенните разпоредители с бюджети, бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина по разписаните права и отговорности.
12.8. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорство и съответствие с волята на дарителя/спонсора, както и реализираните собствени приходи по бюджетите на училищата, прилагащи системата на делегираните бюджети.

13. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
13.1. За всеки отделен случай Кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2015 година.
13.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.
13.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, Кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет.

14. Упълномощава кмета:
14.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
14.2. При временни касови разриви по бюджета на общината да кандидатства за безлихвен заем за сметка на централния бюджет.
14.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.

15. Приема за сведение Протокол от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №13.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/