Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 569 / 17.02.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 55 от заседание
на ОбС, проведено на 17.02.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 569

ОТНОСНО: Приемане на План за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Лясковец за 2015 година.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 11 гласа „за”, 1 „против” и 5 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема План за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Лясковец за 2015 година (Приложение № 1).
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/