Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 570 / 17.02.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 55 от заседание
на ОбС, проведено на 17.02.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 570

ОТНОСНО: План за действие за интегриране на ромската общност на територията на Община Лясковец 2015 - 2020 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 10 гласа „за”, 2 „против” и 4 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема План за действие за интегриране на ромската общност на територията на Община Лясковец 2015 - 2020 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/