Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 574 / 26.03.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 56 от заседание
на ОбС, проведено на 26.03.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 574

ОТНОСНО: Приемане отчета на бюджета на Община Лясковец за 2014 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.140, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл.9, ал.1 от Закона за общинския дълг, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.5 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа „за”, 5 „против” и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Община Лясковец за 2014 година, отчетен по функции, групи и параграфи от Единната бюджетна класификация за 2014 година, както следва:

1.1. По прихода - 6 438 311 лева (приложение № 1).
1.2. По разхода - 6 438 311 лева (приложение № 2).

2. Приема отчета на разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи и основен ремонт за 2014 година (приложение № 3 и приложение № 10).

3. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2014 година (приложение № 4).

4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2014 година (приложение № 5).

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/