Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 575 / 26.03.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 56 от заседание
на ОбС, проведено на 26.03.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 575

ОТНОСНО: Одобряване на бюджетната прогноза на Община Лясковец за 2016 година - 2018 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси, Решение на Министерския съвет № 62/30.01.2015 г. за бюджетната процедура за 2016 година, и указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози от първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2016 - 2018 година на Министерство на финансите и Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа „за”, 2 „против” и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Одобрява бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2016 година - 2018 година, съгласно Приложения №№ 8, 6а, 6б и 6в.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/