Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 577 / 26.03.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 56 от заседание
на ОбС, проведено на 26.03.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 577

ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна парична помощ на Йордан Христов Георгиев от гр.Лясковец за операция в гр.София.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заявление с вх.№ ФСД-01-1618/17.03.2015 г. от Снежана Георгиева Георгиева от гр.Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Предоставя еднократна парична помощ в размер на 500 (петстотин лева) на Йордан Христов Георгиев от гр.Лясковец, ул. Петър Караминчев” № 28, за операция в гр.София.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/