Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 580 / 26.03.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 56 от заседание
на ОбС, проведено на 26.03.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 580

ОТНОСНО: Предоставяне на средства за временна финансова помощ.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.126 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка с писмо с вх.№ ФСД-01-1677/18.03.2015 г. от Читалищно настоятелство при НЧ „Развитие - 1902” с.Мерданя.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Предоставя средства по временна финансова помощ в размер на 12 949.68 лева на Читалище „Развитие - 1902” с.Мерданя.

2. След окончателното плащане по проекта, финансиран по Договор № 41/3/3231281/16.10.2014 г. за безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие”, Сдружение „МИГ Лясковец - Стражица” и НЧ „Развитие - 1902” с.Мерданя, предоставената финансова помощ на Читалище „Развитие - 1902” с.Мерданя, да бъде възстановена на Община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/