Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 582 / 26.03.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 56 от заседание
на ОбС, проведено на 26.03.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 582

ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта за 2015 година.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.15 и чл.16, ал.1 от Закона за младежта, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Общински план за младежта за 2015 година, действащ на територията на Община Лясковец, съгласно Приложение № 1.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/