Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 583 / 26.03.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 56 от заседание
на ОбС, проведено на 26.03.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 583

ОТНОСНО: Календарен план - сметка за спортните прояви на Община Лясковец за 2015 година.

На основание чл.17, ал.1, т.10, чл.21, ал.1, т.6 и т.12 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.4а, т.1 и чл.59, ал.2, т.1 и т.2 от Закона за физическото възпитание и спорта, и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа „за”, 8 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Утвърждава Календарен план - сметка за спортните прояви на Община Лясковец за 2015 година, съгласно Приложение №1.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/