Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 584 / 26.03.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 56 от заседание
на ОбС, проведено на 26.03.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 584

ОТНОСНО: Календарен план - сметка за спортните прояви на Община Лясковец за 2015 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Календарният план - сметка за спортните прояви на Община Лясковец за 2015 година, да бъде прочетен по Общинско кабелно радио - Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/