Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 587 / 26.03.2015

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 56 от заседание
на ОбС, проведено на 26.03.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 587

ОТНОСНО: Утвърждаване на списък на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за общо и индивидуално ползване, както и определяне на правилата за ползване на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за отглеждане на животни, в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.37и, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 11 гласа „за”, 5 „против” и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Приема представения Списък на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

II. При ползване на пасища, мери и ливади ползвателите се задължават да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние и да спазват следните правила:
1. да не променят предназначението им;
2. да не използват земите за неземеделски нужди;
3. да не ги разорават;
4. да почистват пасищата и мерите от замърсяване, камъни и нежелана храстовидна растителност;
5. да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и други отпадъци;
6. забранява се наторяването с изкуствени торове и с утайки от пречистени отпадни води;
7. забранява се паленето на растителност в мерите и пасищата;
8. пасищата и мерите да не се заграждат и да не се изграждат временни постройки;
9. да не ги преотстъпват за ползване на трети лица.

III. Възлага на Кмета на Община Лясковец да извърши необходимите действия за правилното и законосъобразно сключване на договори за отдаване под наем на пасищата, мерите и ливадите, определени по списък, въз основа на подадени заявления, придружени от необходимите документи. Договорите за отдаване под наем на пасища и мери да бъдат сключени за срок не по-малък от пет стопански години при наемна цена в размер на 1 (един) лев на декар годишно.

СПИСЪК
на имотите (пасища, мери и ливади) за общо и индивидуално ползване

Землище Имот № Местност Площ (дка)
Лясковец 121   4.758
Лясковец 193   30
Лясковец 315   254
Лясковец 337   8.792
Лясковец 346   3.706
Лясковец 349   19.336
Лясковец 350 Рибарево 67.235
Лясковец 352   28.4
Лясковец 414   4.58
Лясковец 416 Томовото 7.962
Лясковец 418   5.526
Лясковец 565   3.429
Лясковец 566   0.322
Лясковец 569   313.516
Лясковец 572   1.683
Лясковец 574   12.556
Лясковец 600   20
Лясковец 608   16
Лясковец 611   208
Лясковец 618   20.907
Лясковец 630   2.819
Лясковец 48027 Карм. дол 24.933
Лясковец 274007   48.582
Мерданя 214 Рибарево 18.377
Мерданя 230 Рибарево 49
Мерданя 233 Гаргата 240.456
Мерданя 236 Шумата 7.167
Мерданя 476 Шумата 2.179
Мерданя 477 Шумата 3
Козаревец 72 Попенец 2.436
Козаревец 92 Мирчево блато 1.851
Козаревец 102 Мирчево блато 550
Козаревец 132 до гарата 19
Драгижево 313 Градисци 78
Драгижево 508 Градисци 2
Драгижево 574 Клисурата 5
Добри дял 40   44.256
Добри дял 42   140
Добри дял 56   75
Добри дял 269   181.8
Добри дял 302   3.9
Добри дял 312   9
Добри дял 314   1.063
Добри дял 378   22
Добри дял 1047   552.402
Добри дял 9047   145
Джулюница 51 Съмрдищец 1.311
Джулюница 158 Белият път 225.054
Джулюница 166 Горната воденица 25.6
Джулюница 177 Белият път 26
Джулюница 179 Белият път 863.441
Джулюница 183 Белият път 61.41
Джулюница 418 Яйладжик 293
    Общо: 4731.745

Средно годишно рентно плащане за общината:
1. За ползване на пасища, мери - 1 лв/дка
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/