Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 588 / 26.03.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 56 от заседание
на ОбС, проведено на 26.03.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 588

ОТНОСНО: Отдаване под наем за стопанската 2014/2015 година на проектираните и одобрени в плановете за земеразделяне общински полски пътища, попадащи в масивите за ползване на съответните землища и определяне на наемна цена за ползването им.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, §15 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. ДВ. бр. 14 от 2015 г.) и в изпълнение чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа „за”, 1 „против” и 5 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Дава съгласие за отдаване под наем за стопанската 2014/2015 година проектираните и одобрени в плановете за земеразделяне в землищата на Община Лясковец, за които има сключени доброволни споразумения по чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2014/2015 г., общински имоти с начин на трайно ползване - полски пътища, съгласно списък, предоставен от Областна дирекция „Земеделие” гр. Велико Търново с писмо с вх. № ИП-01-1511/12.03.2015 г.

ІІ. Определя годишна наемна цена за стопанската 2014/2015 година в размер на средното годишно рентно плащане за съответните землища, както следва:

1. за землището на гр. Лясковец, за имоти с начин на трайно ползване (НТП) - полски пътища, намиращи се в лозови масиви - 16.45 лева/дка (шестнадесет лева и четиридесет и пет стотинки);

2. за землището на гр. Лясковец, за имоти с начин на трайно ползване (НТП) - полски пътища в масиви с обработваеми земи - 31.27 лева/дка (тридесет и един лева и двадесет и седем стотинки);

3. за землището на с. Драгижево, общ. Лясковец - за имоти с начин на трайно ползване (НТП) - полски пътища в масиви с обработваеми земи - 14.71 лева/дка (четиринадесет лева и седемнадесет стотинки);

4. за землището на с. Козаревец, общ. Лясковец - за имоти с начин на трайно ползване (НТП) - полски пътища в масиви с обработваеми земи - 41.49 лева/дка (четиридесет и един лева и четиридесет и девет стотинки);

5. за землището на с. Мерданя, общ. Лясковец - за имоти с начин на трайно ползване (НТП) - полски пътища в масиви с обработваеми земи - 24.36 лева/дка (двадесет и четири лева и тридесет и шест стотинки);

6. за землището на с. Джулюница, общ. Лясковец - за имоти с начин на трайно ползване (НТП) - полски пътища в масиви с обработваеми земи - 20.61 лева/дка (двадесет лева и шестдесет и една стотинки).

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Лясковец, в срок до 15.04.2015 г. да сключи договори за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване „полски пътища”, за стопанската 2014-2015 година при годишна наемна цена, определена в раздел ІІ.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/