Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 597 / 28.04.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 57 от заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 597

ОТНОСНО: Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец през 2014 година.

На основание чл.17, ал.1, т.5 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.26а, ал.3 - ал.5 от Закона за народните читалища.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа „за”, „против” няма и 5 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представения Отчет за дейността на читалищата в община Лясковец през 2014 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/