Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 600 / 28.04.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 57 от заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 600

ОТНОСНО: Утвърждаване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост за 2015 година и определяне начина на ползването й.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.3, чл.7, ал.4, чл.38, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и чл.34, чл.36, ал.5, чл.37, ал.1 от Наредбата за управлението, стопанисването и ползването на горските територии общинска собственост, приета от Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 12 гласа „за”, „против” няма и 5 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Предложението относно утвърждаване Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост за 2015 година и определяне начина на ползването й, да се обсъди в следващо заседание на Общински съвет - Лясковец, в присъствието на инж.Радослав Велев Славов - физическо лице, вписано в публичния регистър за упражняване на частна лесовъдска практика в Изпълнителна агенция по горите.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/