Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 604 / 28.04.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 57 от заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 604

ОТНОСНО: Учредяване на вещно право на ползване.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.41, ал.5 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка искане с вх. № ОС - 1637/17.03.2015 г. от председателя на УС на Общинска организация на хората с увреждания гр. Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Учредява безвъзмездно право на ползване на Общинска организация на хората с увреждания гр.Лясковец за имот - частна общинска собственост, представляващ помещение с полезна площ 29 кв.м (застроена площ 31.82 кв.м), находящо се на ул. „Васил Левски” № 8, вх. В, в първи надземен етаж, в част от дясната половина на триетажна жилищна сграда, попадаща в Урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за жилищно строителство, в кв.78 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр.Лясковец, подробно описан в Акт за частна общинска собственост (АОС - ч) № 5/25.11.1996 г.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да издаде заповед и сключи договор за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години с председателя на Общинска организация на хората с увреждания гр.Лясковец, считано от 01.06.2015 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/