Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 605 / 28.04.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 57 от заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 605

ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под аренда на имот - частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Открива процедура за отдаване под аренда чрез публичен търг с тайно наддаване на имот - частна общинска собственост, представляващ имот № 206003, с начин на трайно ползване (НТП) „нива”, с площ 75.337 дка, трета категория, находящ се в землището на с.Добри дял, община Лясковец, актуван с АЧОС № 1063/11.03.2015 г.

2. Определя срок на договора за аренда на имота по точка 1 - 25 стопански години, считано от стопанската 2014/2015 г.

3. Определя начална годишна тръжна цена за отдаване под аренда на имота по точка 1 в размер на 1280.73 лева, изчислена по Методиката за определяне на началните цени за договаряне при отдаване под наем на общинските нежилищни имоти.

4. Определя депозит за участие в размер на 128.07 лева.

5. Възлага на кмета на Община Лясковец да проведе публичния търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество и да сключи договор за аренда със спечелилия участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/