Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 606 / 28.05.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 58 от заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 606

ОТНОСНО: Приемане на Регионална програма за управление на отпадъците - регион Велико Търново с модул Община Лясковец 2014 - 2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.52, ал.2, ал.6, ал.8 и ал.9 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл.79 и чл.80 от Закона за опазване на околната среда.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Регионална програма за управление на отпадъците - регион Велико Търново с модул Община Лясковец 2014 - 2020 г.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец изпълнение на мерките, заложени в Плана за действие към Регионална програма за управление на отпадъците - регион Велико Търново.

3. Възлага на Кмета на Община Лясковец ежегодно да внася в Общинския съвет отчет за изпълнението на Регионална програма за управление на отпадъците - регион Велико Търново с модул Община Лясковец 2014 - 2020 г., а при необходимост - и предложения за нейното допълване и актуализиране.

4. С влизане в сила на настоящата Регионална програма за управление на отпадъците - регион Велико Търново с модул Община Лясковец 2014 - 2020 г., се отменя Актуализация на Общинска програма за управление на отпадъците на Община Лясковец 2010 - 2014 г., приета с Решение № 40/26.01.2012 г. на Общински съвет - Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/