Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 609 / 28.05.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 58 от заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 609

ОТНОСНО: Приемане на допълнение и изменение на Решение № 564/17.02.2015 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2015 г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 11 гласа „за”, 2 „против” и 4 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Изменя точка 1.3. от свое Решение № 564/17.02.2015 г., като числото „1 174 229 лева” става „1 179 429 лева” и в Приложение № 4 и Приложение № 9 поименния списък на обектите за капиталови разходи, по следния начин:

Наименование: било: става:
Собствени средства
1. Община Лясковец - общ устройствен план 25 000 0
2. ЦДГ „Детелина” - с.Козаревец -
изграждане отоплителна инсталация 10 000 35 000
3. ОУ - с. Джулюница - основен ремонт покрив 0 4 000
4. Изготвяне на проекти 24 569 20 569
Целева субсидия
1.3. ОУ - с. Джулюница – основен ремонт покрив 4 000 0
2. Изготвяне на проекти 24 431 28 431

ІІ. Изменя точка 1.3.2. от свое Решение № 564/17.02.2015 г., като числото „518 089 лева” става „523 289 лева” и в Приложение № 4 поименния списък на обектите за капиталови разходи, по следния начин:

Проекти § 51-00 § 52-00
било става било става
1. Рехабилитация и благоустрояване на детски
площадки в град Лясковец - основен ремонт на
съществуваща детска площадка и изграждане на
нова детска площадка 52 651 16 605 0 36 046

2. Изграждане на центрове за отдих, свободно
време и спорт в селата Драгижево и Мерданя от
територията на Община Лясковец - изграждане на
нови центрове 88 885 0 0 88 885

3. Проект „Развитие на нови туристически
атракции към Музей на гурбетчийското
градинарство в гр. Лясковец" - закупуване на ДМА 0 5 200


Всичко: 141 536 16 605 0 130 131
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/