Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 610 / 28.05.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 58 от заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 610

ОТНОСНО: Приемане на вътрешно-компенсирани промени в бюджета на Община Лясковец за 2015 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с искане с изх.№3/05.05.2015 г. от танцов състав „Лудо младо”.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема вътрешно-компенсирани промени в бюджета на Община Лясковец за 2015 година, както следва:

Дейност 759 - Други дейности по културата - - 850 лева

Дейност 738 - Читалища – дофинансиране с приходи с общински характер:
§ 45 - Субсидии за организации с нестопанска цел - + 850 лева

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/