Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 612 / 28.05.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 58 от заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 612

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Лясковец.

На основание чл.40, ал.5 от Закона за защита на животните и чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 9 гласа „за”, 5 „против” и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Отменя Наредбата за притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Лясковец (приета с Решение № 178/25.09.2008 г., изм. и доп. с Решение № 77/29.03.2012 г. на Общински съвет - Лясковец).

2. Приема Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/