Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 613 / 28.05.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 58 от заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 613

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за единен режим за зоните за ползване и застрояване на стопански постройки за отглеждане на домашни животни на територията на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа „за”, „против” няма и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя и допълва Наредбата за единен режим за зоните за ползване и застрояване на стопански постройки за отглеждане на домашни животни на територията на Община Лясковец, по следния начин:

§ 1. Чл. 4 се изменя и допълва по следния начин:
„Чл. 4. (1). Собствениците декларират в кметствата на населените места и Община Лясковец придобиването на домашни животни, без кучета в срок до 3 работни дни за новозакупени животни и до 30 дни за новородените животни.
(2). Собствениците регистрират всички видове животни домашни любимци, без кучета в Районната ветеринарномедицинска служба или при лицензиран ветеринарен лекар. При регистрация на кучета се заверява ветеринарномедицинския паспорт.
(3). Регистрацията на представители на редки и застрашени видове животни като домашни любимци се извършва и съгласно Закона за защита на природата и други нормативни актове, действащи в тази област.”

§ 2. Създава се нов чл. 4а със следното съдържание:
„Чл. 4а. (1). Регистрацията на кучета е двустепенна и включва ветеринаромедицинска и административна регистрация.
(2). Ветеринаромедицинската регистрация се извършва от държавните ветеринарни органи или от лицензирани специалисти по ред, определен от Закона за ветеринарномедицинската дейност и правилника за неговото прилагане.
1. Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване.
2. При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар, като представя документ за платена такса по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, приета от Общински съвет-Лясковец.
3. При регистрацията на кучето ветеринарният лекар поставя татуировка или микрочип, които съдържат идентификационен код по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици на населеното място и индивидуален номер на животното.
4. Ветеринарният лекар изпраща ежемесечно данните от ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче в РВМС и в общината.
5. Собствениците на кучета заплащат стойността на ветеринарномедицинския паспорт и на манипулацията по поставяне на татуировката или микрочипа.
6. Регистрацията по чл. 6 ал. 1 се извършва в тримесечен срок от влизането в сила на настоящата наредба.
(2). Административната регистрация се извършва:
а) за гр. Лясковец - от упълномощените със заповед на кмета на общината служители.
б) за останалите населени места - от кметовете на кметства, при представяне на следните документи:
1. Документи за ветеринаромедицинска регистрация (паспорт за кучета и котки);
2. Документ за платена такса по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ;
3. Лична карта на собственика – за физическите лица;
4. Документ за регистрация - за юридически лица.
(3). Въз основа на представените документи се извършва вписване в специален регистър, който съдържа следните данни:
1. Име на собственика;
2. Данни за кучето според представените документи – име, възраст, порода, пол, отличителни белези;
3. Цел на използване;
4. Постоянно местопребиваване;
5. Други, ако има такива.
(4). Въз основа на извършената регистрация се поставя специален печат във ветеринаромедицинския паспорт с регистрационен номер.
(5). Регистрацията е пожизнена, а при смърт, смяна на собственика или адреса се извършва актуализация в регистъра в срок до 1 месец от настъпване на съответните обстоятелства.
(6). При придобиване на куче с вече платена годишна такса, друга за същата година не се заплаща от новият собственик.”

§ 3. Създава се Раздел IIIa със следното съдържание:
„Раздел IIIa
РЕД И НАЧИН НА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА
Чл. 16а. При отглеждане на куче, собственикът му е длъжен да изиска писмено съгласие от съседите в етажната собственост в сградата, с изключение на случаите в които кучетата се отглеждат в еднофамилни жилища.
Чл. 16б. (1). Собствениците на кучета са длъжни:
1. да регистрират притежаваните от тях кучета.
2. да създават хигиенни условия за отглеждането им.
3. да осигуряват на кучето достатъчно количество храна и вода.
4. да осигуряват на стопанисваните от тях кучета редовно профилактично ветеринарномедицинско обслужване, ваксинация, обезпаразитяване и незабавно лечение при заболяване или нараняване.
5. да се грижат за тях, да не ги изоставят, да ги предпазват от болка и стресови ситуации.
6. да осъществява постоянен и непосредствен контрол върху поведението на кучето извън дома си.
7. да представят ветеринарномедицинския паспорт при посещение при ветеринарен лекар.
8. ежегодно да представят кучетата за ваксинация срещу бяс.
9. когато ги отглеждат в затворени помещения, ежедневно да им осигуряват необходимата разходка.
10. когато ги отглеждат вързани на открито, да им осигурят подслон и площ за свободно движение.
(2). Собственик на куче, който няма възможност да полага необходимите грижи за отглеждането му, предава кучето на приют, организация или лице, което да го отглежда.
Чл. 16в. (1). Собствениците на кучета са длъжни при извеждането им на разходка да носят със себе си ветеринарномедицинският паспорт на кучето и да го представят за проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи.
(2). Разходката на кучета в населените места на Община Лясковец се извършва с нашийник, а за агресивните – и с наморник.
(3). Кучета от породите: кавказка овчарка, българско овчарско куче (каракачанско куче), германски дог, немско овчарско куче, ризеншнауцер, московска стражева, черен териер, доберман, ротвайлер, бултериер, питбул, стафорширски териер, мастиф, аржентински дог, ирландски вълкодав и кангал, задължително се извеждат на разходка с наморник.
(4). Кучета, използвани за служебни цели, се предвижват съгласно изискванията за извършваната от тях дейност.
(5). Куче без нашийник, повод и непридружено от собственика и/или от лице, което се грижи и отглежда кучето, се счита за безстопанствено.
(6). Собствениците на кучета са длъжни да предприемат необходимите мерки за предотвратяване на:
1. нежелано размножаване;
2. бягство на кучето;
3. създаване на опасност за хора или други животни;
4. замърсяване на обществени места, като за целта почистват мястото след дефекация (изхождане) на кучето.
(7). При бягство или загубване на куче, собственикът е длъжен в 3 – дневен срок да уведоми в писмена форма общинска администрация на Община Лясковец.
Чл. 16г. Забранява се:
1. извеждане на кучета без каишка, а за агресивните кучета и породите кучета, изброени в чл. 16в, ал. 3 от наредбата – без наморник.
2. въвеждане на кучета в закрити обществени сгради, заведения за обществено ползване, магазини, аптеки, лечебни и учебни заведения и прилежащите им дворове, с изключение на кучетата, придружаващи слепи хора и служебни кучета, съпровождащи органите на МВР.
3. превозване на кучета в обществения градски и междуградски автобусен транспорт без повод, а за агресивните кучета и породи кучета изброени в чл. 12, ал. 3 от наредбата - и без наморник.
4. преминаването и престоя на кучета в детски площадки, детски градини и ясли и прилежащите им дворове.
5. допускането на свободно движещи се кучета на обществени места, предназначени за отдих и спортна дейност на гражданите на Община Лясковец.
6. отглеждане и настаняване на куче в съсобствен имот без изрично писмено съгласие на останалите съсобствениците.
7. отглеждане на куче при постоянна тъмнина, в гаражи, на тераси, на общи части от етажна съсобственост, във входове и/или около жилищни блокове и кооперации.
8. отглеждане на повече от четири кучета от един или повече собственици на едно място, с изключение на развъдниците на кучета.
9. развъждане с търговска цел на кучета от частни лица в нееднофамилни жилища, избени и тавански помещения, тераси и гаражи.
10. организиране на боеве с кучета.
11. допускане от собствениците или други лица, грижещи се за кучета на вдигането на шум от кучета в часовете за отдих и почивка на гражданите.
12. свободно пускане и движение на агресивни кучета и породите кучета, изброени в чл. 12, ал. 3 от наредбата на територията на Община Лясковец.
13. извеждането на публично място на агресивни породи кучета.
14. извеждането на едри породи кучета на публично място от лица, ненавършили 18-годишна възраст.
15. продажбата на кучета на лица, ненавършили 18-годишна възраст, без наличието на писмено съгласие за това от техните родители (настойници/попечители).
Чл. 16д. Когато домашно куче ухапе или нарани човек или животно, собственикът на кучето е длъжен незабавно да уведоми органите на РВМС и общинска администрация на Община Лясковец, като неговото последващо отглеждане става съгласно направено предписание от специалистите на РВМС.”

§ 4. Допълнителните разпоредби се допълват с § 6 със следното съдържание:
„§ 6. Настоящото изменение и допълнение влиза в сила от 01.06.2015 г.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/