Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 615 / 28.05.2015

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 58 от заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 615

ОТНОСНО: Утвърждаване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост за 2015 година и определяне начина на ползването й.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.3, чл.7, ал.4, чл.38, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и чл.34, чл.36, ал.5, чл.37, ал.1 от Наредбата за управлението, стопанисването и ползването на горските територии общинска собственост, приета от Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 12 гласа „за”, 3 „против” и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Утвърждава Годишен план за ползване на дървесина от горските територии - общинска собственост за 2015 година, както следва:

№ по ред кметство № имот по КВС подотдел по горско стопански план площ на подотдела (ха) вид гора запас м3(ха) общ запас м3(ха) предвидено ползване по ГСП (куб. м) забележка
1 Джулюница 263081 237-з 9.9 цп 89 880 440  
1 Джулюница 163 239-д2 0.6 шв 154 90 90  
1 Джулюница 179 241-м 2.2 нис. 87 190 190  
Всичко: 720  

2. Ползването на дървесина в утвърдения в точка 1 Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост за 2015 година, да се осъществи чрез продажба на стояща дървесина на корен.

3. Ползването на дървесина в имот № 000179, отдел 241, подотдел „м”, да бъде предоставено на търговци,които са със седалище и адрес на управление на територията на община Лясковец и осъществяват дейността си на същата територия.

4. Възлага на Кмета на Община Лясковец да организира и проведе процедури за ползване на дървесината от горски територии - общинска собственост чрез провеждане на търг с явно наддаване в съответствие с Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/