Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 620 / 28.05.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 58 от заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 620

ОТНОСНО: Отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.7, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, на част от имот - публична общинска собственост, представляващ помещение, находящо се в сградата на Кметство с. Добри дял, община Лясковец, с общоползваема площ 40.50 кв.м, при начална месечна наемна цена 54.61 лева.

2. Актуализацията на наемната цена да се извършва с инфлационния индекс за предходната година, обявен от Националния статистически институт.

3. Разходите, свързани с ползването на наетата площ са за сметка на наемателя.

4. Възлага на кмета на Община Лясковец да организира провеждането на публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, като договорът за наем да се сключи след 22.07.2015 г. - датата на изтичане на действащия договор за наем.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/