Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 621 / 17.06.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 59 от заседание
на ОбС, проведено на 17.06.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 621

ОТНОСНО: Разглеждане точка 8 от дневния ред на заседанието на Общински съвет - Лясковец на 17.06.2015 г. на закрито заседание.

На основание чл.28, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.31, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Разглеждането на точка 8 от дневния ред на заседанието на Общински съвет - Лясковец на 17.06.2015 г. (Предложения за удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Лясковец" и с годишна награда за заслуги към Община Лясковец) да е на закрито заседание.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/