Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 622 / 17.06.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 59 от заседание
на ОбС, проведено на 17.06.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 622

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец с проектно предложение „Независим живот в Община Лясковец - чрез комплексни услуги за социално включване” по Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M90P001-2.002 „Независим живот” по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с публикуваните насоки за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема „Независим живот”, в изпълнение на Общински план за развитие на Община Лясковец през 2014-2020 г. и чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа „за”, „против” няма и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Лясковец с проектно предложение „Независим живот в Община Лясковец - чрез комплексни услуги за социално включване”, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M90P001-2.002 „Независим живот” по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
2. Дава съгласие за създаване на Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда, което да разшири функциите и дейността на създаденото Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж, в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.1.04-0099-C0001 по схема „Помощ в дома”.
3. Дава съгласие за поддържане на услугите на Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда, за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта.
4. Възлага на Кмета на Община Лясковец да извърши всички необходими действия по подготовка на проектното предложение и кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема № BG05M90P001-2.002 „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/