Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 623 / 17.06.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 59 от заседание
на ОбС, проведено на 17.06.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 623

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец като партньор с проектно предложение по първа покана за набиране на проектни предложения по „Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г.”, по приоритетна ос 2: „Един зелен регион”.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с публикуваните насоки за кандидатстване по първа покана за набиране на проектни предложения на „Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г.”, по приоритетна ос 2: „Един зелен регион”, в изпълнение на Общински план за развитие на Община Лясковец през 2014-2020 г. и чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 12 гласа „за”, 1 „против” и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Лясковец като партньор на Сдружение с нестопанска цел „Сцена на вековете” - гр.Велико Търново, с проектно предложение по първа покана за набиране на проектни предложения на „Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г.”, по приоритетна ос 2: „Един зелен регион”.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за участие като партньор на Община Лясковец в проектно предложение по „Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г.”, по приоритетна ос 2: „Един зелен регион”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/