Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 626 / 17.06.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 59 от заседание
на ОбС, проведено на 17.06.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 626

ОТНОСНО: Осигуряване на достъп до имот № 008005 по Картата на възстановената собственост (КВС) на с. Джулюница, община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.45и, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с предложение с вх. № ИЖС-3488/04.06.2015 г. от „Соларни оранжерии 2015” ЕООД.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за разделянето на имот № 000157 (публична общинска собственост на Община Лясковец) с начин на трайно ползване „пасище, мера” по Картата на възстановената собственост (КВС) на с.Джулюница, община Лясковец, като от него се обособят два нови самостоятелни имота:
- имот № 000159 (публична общинска собственост) с площ 1,328 дка и начин на трайно ползване „полски път”, представляващ благоустроен достъп до имот № 008005 по КВС на с. Джулюница – собственост на ВЗКАЧС „Искра” и
- имот № 000204 (публична общинска собственост) с площ 16,282 дка и начин на трайно ползване „пасище, мера” по КВС на с. Джулюница – собственост на Община Лясковец,
съгласно скица - проект № К04804/02.06.2015 г., представляваща неразделна част от настоящото решение.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/