Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 627 / 17.06.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 59 от заседание
на ОбС, проведено на 17.06.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 627

ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2015 година, одобрена с Протокол от 12.06.2015 г. на заседание на Комисията за закрила на детето при Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2015 година, одобрена с Протокол от 12.06.2015 г. на заседание на Комисията за закрила на детето при Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/